loading...

Politika zasebnosti

1. UVOD

Namen te Politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem kako v HYPEX, d.o.o. (v nadaljevanju 'upravljavec') vaše podatke zbiramo, za katere namene in na kateri pravni podlagi jih obdelujemo, kako jih hranimo ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki. V HYPEX, d.o.o., spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretji osebi oziroma jih obdelovali v neskladju z nameni za katere so bili zbrani.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili celovitost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno obdelavo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov. Kljub temu kot upravljavec ne moremo popolnoma izključiti morebitne zlorabe podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu HYPEX, d.o.o., določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na upravljavca, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Vsi izrazi uporabljeni v Politiki zasebnosti imajo pomen, kot je določen v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov.


2. PODATKI O UPRAVLJAVCU

Upravljavec osebnih podaktov skladno s to Politiko zasebnosti je:

HYPEX, D.O.O.
Alpska cesta 43
4248 Lesce
Slovenija

Matična št.: 5353254000
E-naslov: info@hypex.si

Upravljavec upravlja s spletnimi mesti http://hypex.si ter http://unimotion.eu/.


3. PODLAGE ZA OBDELAVO

Pri opravljanju svojih storitev zbiramo in obdeluje osebne podatke samo skladno z nameni za katere so bili podatki pridobljeni. Pri tem vodimo evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave. Osebne podatke mladoletnih (mlajših od 16 let) obdelujemo samo na podlagi privolitve starša oziroma nosilca starševske odgovornosti za mladoletnega. V nadaljevanju so podrobneje opredeljene podlage za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov.

3.1. Zakon

Večina obdelave osebnih podatkov poteka v skladu z nameni in obveznostmi, ki jih imamo na podlagi veljavne zakonodaje (npr. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o računovodstvu...).

3.2. Pogodbe

Osebne podatke obdelujemo za uresničitev obveznosti in pravic iz posamezne pogodbe, za namene opravljanje posameznih storitev in dostavo produktov ter povezanih ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

3.3. Privolitev

Osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi konkretne privolitve posameznika, ki omogoča obdelavo osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi.

Tako na podlagi privolitve zbiramo in obdelujemo osebne podatke za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih, pošiljanje voščilnic in ostalih promocijskih gradiv, vabila na dogodke, statistična obdelava, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe.

V primeru, da posameznik ne poda svoje privolitve, jo poda delno ali privolitev (delno) prekliče, bomo osebne podatke obdelovali le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Posamezniki se lahko vedno odjavijo od prejemanja posameznih sporočil preko komunikacijskega medija, na katerega so prejeli določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v posameznem sporočilu.

Vsak posameznik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev oziroma ugovarja zbiranju in obdelavi svojih osebnih podatkov. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, njegovih podatkov za namene. za katere je preklic podan, ne bomo več uporabljali. Preklic oziroma ugovor lahko posameznik posreduje upravljavcu preko e-pošte na info@hypex.si oziroma na naslov HYPEX, d.o.o., Alpska cest 43, 4248 Lesce, Slovenija. Posamezno zahtevo bomo obravnavali nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

3.4. Zakoniti interes

V nekaterih primerih obdelujemo osebne podatke tudi na podlagi zakonitega interesa, vendar nikoli brez predhodno vzpostavljenega poslovnega odnosa oziroma drugega dopustnega zakonitega interesa.


4. KATEGORIJA UPORABNIKOV

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci, pogodbeni partnerji in pogodbeni obdelovalci Hypex d.o.o., ki so na podlagi vsakokratne veljavne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam, če nam takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, ipd.).

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo preko e-naslovu info@hypex.si.

5. HRAMBA PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

6. PRENOS OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Osebni podatki se lahko prenašajo k tretjim osebam le v primerih, ko tako določa veljavna zakonodaja, na podlagi določil pogodb, sklenjenih z zunanjimi izvajalci storitev, ali na podlagi izrecne privolitve.

7. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke hranimo v elektronski in fizični obliki na svojem sedežu. Podatki so varovani z varnostnimi in šifrirnimi sistemi, ki zagotavljajo zaupnost in varnost podatkov.

Dostop do osebnih podatkov imajo le zaposleni, ki morajo določene osebne podatke poznati, zato da lahko zagotovljamo svoje produkte in storitve skladno z visokimi profesionalnimi standardi. Te zaposlene zavezujejo stroge pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo disciplinski postopki.

8. NAČIN IN OBSEG ZBIRANJA TER OBDELOVE

Pri Hypex d.o.o. stremimo k minimalizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadevamo zbirati in obdelovati le tiste podatke posameznikov, ki so potrebni za izvajanje zakonskih določil, pogodbenega razmerja, namenov kot so opredeljeni v privolitvi in zakonitega interesa.

8.1. Obrazec za zaposlitev

Na naši spletni strani je objavljen spletni obrazec za prijavo na prosto delovno mesto, kamor lahko zainteresirani posamezniki vnesejo svoje osebne podatke in se prijavijo v našo bazo kandidatov za zaposlitev. Namen zbiranja osebnih podatkov preko tega obrazca je zgolj za potrebe komuniciranja v zvezi z zaposlitvijo in vodenja evidence za iskalcev zaposlitve.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime in priimek, naslov elektronske pošte, datum rojstva, spol, naslov, podatki o izobrazbi, telefonska številka, izobrazba, CV ter morebitne ostale priloge, ki jih posamezniki posredujejo preko obrazca.

Prejete osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. V primeru, da posamezen kandidat za zaposlitev ni bil izbran, bomo njegove osebne podatke hranili še največ 24 mesecev po prejemu prijave, ter zbrane osebne podatke obdelovali v primeru primerljivih prostih delovnih mest.

8.2. Registrirani uporabniki

Spletno mesto omogoča tudi prijavo registriranim uporabnikom, ki lahko preko naše spletne strani dostopajo do vsebin za potrebe naročanja izdelkov in vpogleda v dodatne vsebine ter podatke o cenah. Registracija uporabnikov na spletnem mestu ni javno dostopna, saj dostop do zaprtih vsebin lastnik spletnega mesta uporabniku dodeli na podlagi predhodnega poslovnega sodelovanja in medsebojnega dogovora.

V primeru registracije obdelujemo osebne podatke registriranih uporabnikov z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja. Pri tem uporabljamo ime in priimek, e-naslov, delovno mesto, uporabnikov elektronski naslov ter ostale kontaktne podatke za obveščanje glede posla ter ob izrecni privolitvi tudi za obveščanje o novostih, akcijah in ostalih novicah. 

8.3. Podatki o uporabi spletnega mesta

Preko našega spletnega mesta lahko samodejno zbiramo tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi računalnika, ki dostopa do naših spletnih strani. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta (IP naslov, vrsta brskalnika, ime domene ter ostali metapodatki), se ne hranijo oziroma jih hranimo v anonimizirani obliki, ki ne omogoča neposredne povezave z določenim uporabnikom. Za analizo teh podatkov uporabljamo orodje Google Analytics izključno z namenom izdelave splošne statistike o uporabi naših spletnih strani.


9. PRAVICE POSAMEZNIKOV

V Hypex d.o.o. vam zagotavljamo možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem pravice dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora.

Zahteve glede uresničevanja vaših pravic povezanih z vašimi osebnimi podatki bomo obravnavali brezplačno. Za morebitne dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Za uresničevanje pravic skladno s tem poglavjem nas lahko konktaktirate preko e-pošte na info@hypex.si oziroma na naslov HYPEX, d.o.o., Alpska cest 43, 4248 Lesce, Slovenija. Če menite, da je prišlo do zlorabe vaših osebnih podatkov, lahko podate prijavo kršitev varstva osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta gp.ip@ip-rs.si.

V nadaljevanju smo za vas pripravili bolj podroben opis vaših pravic, ki jih lahko uveljavljate v razmerju do nas.

9.1. Pravica do seznanitve in dostopa

Posameznik ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih. Pri tem ima posameznik pravico od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo njegovi osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do svojih osebnih podatkov.

9.2 Pravica do popravka in dopolnitve

Posameznik ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

9.3 Pravica do izbrisa

Posameznik ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
  • posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
  • posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
  • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
  • če tako določa zakon.
Pravice do izbrisa ni mogoče uveljavljati v primerih, če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje pravnih obveznosti obdelave oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

9.4 Pravica do omejitve obdelave

Posameznik ima pravico doseči, da omejimo obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.
9.5 Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico podati ugovor k obdelavi njegovih osebnih podatkov kadar taka obdelava poteka za namene neposrednega trženja oziroma, ko obdelava temelji na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. V primeru ugovora, bomo prenehala obdelovati osebne podatke, razen če je nadaljnja obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

10. IZGUBLJENI ALI UKRADENI PODATKI

Posameznik nas mora nemudoma obvestiti v primeru izgube, kraje ali neupravičenega dostopa do njegovih osebnih podatkov, ki jih hranimo in obdelujemo. V takem primeru bomo sprejeli vse potrebne in ustrezne ukrepe, ki so v naši moči, da zaščitimo podatke in premoženje ter pravice posameznika.


11. KONČNE DOLOČBE

Pri Hypex d.o.o. si pridržujemo pravico za prenos osebnih podatkov, ki jih hranimo, organizaciji naslednici v primeru združitve, prevzema ali stečaja ali druge oblike prodaje v celoti ali deleža premoženja. Razen v obsegu, ki ga odredi stečajno ali drugo sodišče, je uporaba in razkritje vseh prenesenih osebnih podatkov predmet Politike zasebnosti ali novega dokumenta organizacije naslednice, če ste dobili obvestilo o tem novem dokumentu ter o možnosti za zavrnitev nadaljnjega sodelovanja. Osebni podatki, ki so predloženi ali zbrani po prenosu, pa so lahko predmet novega dokumenta, ki ga sprejme organizacija naslednica.

Pridržujemo si pravico do sprememb ali dopolnitev te Politike zasebnosti kadar koli za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Politika vam je na voljo na naših spletnih straneh.

Za vse, kar ni posebej določeno s to Politiko zasebnosti ali s pogodbo, ki sta jo sklenila Hypex, d.o.o., in posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi te Politike zasebnosti in jih posameznik ter Hypex, d.o.o., ne bi uspela rešiti sporazumno, je krajevno pristojno sodišče po sedežu Hypex, d.o.o.

Politika zasebnosti velja in se uporablja od 25. maja 2018 dalje.

Ta stran želi uporabljati piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se